2023/12/09

 

REGISTRUOTI PAPILDOMI KOMPROMISINIAI VIDAUS TARNYBOS STATUTO PAKEITIMAI

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, atsižvelgiant į statutinių tarnybų profesinių sąjungų pastabas, registravo papildomus Vidaus tarnybos statuto pakeitimus.

„Rengiant Vidaus tarnybos statuto pakeitimus buvo nuolat konsultuojamasi su profesinėmis sąjungomis. Rastas kompromisas, kuris leis dar labiau pagerinti pareigūnų darbo sąlygas“,  – teigia ministrė.

Su profsąjungomis sutarta numatyti galimybę pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą nustatyti statutinės įstaigos šakos kolektyvinėje sutartyje.

Jeigu šakos kolektyvinės sutarties nėra, pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą nustato centrinės statutinės įstaigos vadovas.

Prieš vadovui nustatant ar keičiant pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos Darbo kodekse numatytos informavimo ir konsultavimosi procedūros.

Rastas kompromisas ir dėl pareigūnų perkėlimo tvarkos. Iki 3 mėn. sutrumpintas laikotarpis, kai esant tarnybiniam būtinumui pareigūnas be jo sutikimo gali būti perkeliamas į kitas pareigas į kitą vietovę.

Bendras pareigūno perkėlimo į kitas pareigas laikotarpis per 3 jo tarnybos metus negali būti ilgesnis negu 6 mėnesiai.

Taip pat patikslinta tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarka.

Vidaus tarnybos statuto pataisomis siūloma daugiau priemonių, kurios padės didinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų motyvaciją, tobulinti jų darbo užmokesčio sistemą, padėti pritraukti į tarnybą daugiau pareigūnų.

Statuto įgyvendinimui (VRM, TM, FM statutinėse įstaigose) numatyti 24 mln. eurai. Priėmus Statutą, šios lėšos bus skirtos pareigūnų atlyginimų didinimui.

Vidaus reikalų ministerija siūlo ženkliai didinti minimalius pareiginių algų koeficientus pirminės ir vidurinės grandies pareigūnams. Numatoma lankstesnė ir teisingesnė pareigūnų darbo apmokėjimo sistema – galimybė darbo užmokestį padidinti ne tik tarnybinės veiklos vertinimo būdu, aiškūs priemokų dydžiai ir mokėjimo sąlygos, aiškesnė pareigybių sistema bei hierarchija ir už tai gaunamas atlygis.

Įgyvendinant Valstybės tarnybos pertvarką nustatyta, kad priedas už stažą sudarys ne daugiau kaip 20 proc. pareiginės algos.

Tačiau, kaip pabrėžė ministrė A. Bilotaitė, šiuo metu didesnį priedą už stažą gaunantiems pareigūnams jis nebus mažinamas per visą tarnybos laiką.

Be to, tarnybos stažas bus vienas kriterijų nustatant pareiginės algos dydžius ir sudarys galimybę vėlesniais tarnybos metais didinti pareiginę algą.

Priedą už laipsnį siūloma inkorporuoti į minimalų pareiginės algos koeficientą – dėl to padidės pareigūnams mokamas priedas už tarnybos stažą, kuris skaičiuojamas nuo pareiginės algos.

Statuto projekte taip pat numatytos priemonės pareigūnams pritraukti į tarnybą: specialiosios stipendijos ir kita materialinė parama kursantams, tikslinės skatinamosios stipendijos studentams, sudarant stojimo į vidaus tarnybą sutartis. Taip pat numatomos vienkartinės išmokos naujai priimamiems ar perkeliamiems į tam tikras vietoves pareigūnams.

Siekiant efektyvinti statutinių įstaigų veiklą išnaudojant esamus žmogiškuosius išteklius, siūloma įtvirtinti centrinės statutinės įstaigos personalo rezervą, kuris sudarys sąlygas prireikus (pvz., valdant krizes, ekstremaliąsias situacijas) statutinių įstaigų funkcijoms įgyvendinti pasitelkti buvusius patyrusius pareigūnus.

Statuto projektu taip pat nustatyta galimybė statutinių įstaigų funkcijoms vykdyti kartu su pareigūnais pasitelkti kursantus, taip pat galimybė pratęsti tarnybos trukmę ne tik pirminės grandies, bet ir vidurinės grandies pareigūnams.

Visose vidaus tarnybos sistemos statutinėse įstaigose dirba apie 18 652 pareigūnų, bendras neužimtų pareigūnų pareigybių skaičius sudaro apie 16 proc. nuo įsteigtų pareigybių.

VRM inf. ir nuotrauka

Dalintis
Komentarų nėra

PALIKTI KOMENTARĄ

Rekomenduojami video