2023/11/29

 

DIDŽIAUSIA PROBLEMA – ILGALAIKIAI BEDARBIAI

Jurgos Banionienės nuotrauka

Kovo 30 dieną rajono Taryba patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programą. Ar ji padės išspręsti nedarbo problemą? Kažin, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad lėšų skirta nemažai. Bet šios programos priemonės aprėpia labai nedaug asmenų. O bedarbių yra kur kas daugiau, kaip ir kliūčių, kad jie sėkmingai integruotųsi į darbo rinką.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Apie programą

Programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijas, ne mažiau kaip 70 procentų Savivaldybės patvirtintai programai įgyvendinti skirtų lėšų numatoma panaudoti programos paslaugų ir (ar) priemonių plane numatytoms teikti paslaugoms, atvejo vadybininko darbo užmokesčiui finansuoti.

2023 metais programai skirta 60 200 eurų, iš kurių 57 800 eurų planuojama skirti Savivaldybės patvirtintai programai įgyvendinti, 2 400 eurų – jai vykdyti ir administruoti.

Asmenų įdarbinimui, asmenų įveiklinimui įdarbinant juos laikino pobūdžio darbams programoje numatyta 17 200 eurų. Planuojama, kad įgyvendinant tas priemones dalyvaus 6 asmenys.

Pagalbai, skirtai socialiniams įgūdžiams, motyvacijai dirbti formuoti, įgyti reikiamai kvalifikacijai ir kitų kliūčių, kurios asmeniui trukdo dirbti, šalinimui, tvaraus užimtumo užtikrinimui pagal šią programą skirta apie 40 tūkst. eurų.

Numatyta, kad įgyvendinant šias priemones dalyvaus 35 asmenys.

Apie potencialią darbo jėgą

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2022 metų pradžioje Kupiškio rajono savivaldybėje gyveno 10016 darbingo amžiaus žmonių, t. y. 508 asmenimis (5,3 proc.) daugiau nei 2021 metų pradžioje. Šie asmenys atspindi potencialią darbo jėgą, bet dėl įvairių priežasčių dalis jų yra ekonomiškai neaktyvūs.

Palyginti su kitomis Panevėžio regiono savivaldybėmis, 2022 metų bendras registruotas nedarbas Kupiškio rajone buvo žemiausias. Vidutinis metinis moterų nedarbo lygis – 9,7 proc., vyrų – 9,2 proc., jaunimo iki 29 m. – 5,7 proc.

Ilgalaikio nedarbo problema aktuali Kupiškio rajonui – ilgalaikių bedarbių dalis, registruotų klientų struktūroje, yra didžiausia Panevėžio regione – 31,9 proc.

Užimtumo tarnybos Kupiškio skyriaus 2023 metų sausio statistiniai duomenys apie bedarbius pagal tikslines grupes byloja, kad iš viso buvo 863 bedarbiai. Tarp jų 2 grįžę iš įkalinimo įstaigos, 29 – motinos, auginančios mažamečius vaikus, asmenys, prižiūrintys sergančius, neįgalius artimuosius, 21 žmogus, turintis pabėgėlio statusą, ar asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga. Vyresni kaip 40 metų buvo 548 žmonės.

Darbo rinkai besirengiantys buvo 379. Iš jų stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti 281. Neturi galimybių atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą 75. Turi priklausomybių – 18, apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis 9 asmenims, 59 yra neįgalieji.

Darbo rinkai rengėsi 180 vyrų ir 199 moterys. Iš jų iki 29 metų amžiaus buvo 12 asmenų, 30–50 metų –92, per 50 metų – 275. Aukštąjį išsilavinimą turėjo 11, su profesiniu išsilavinimu buvo 188, neturėjo profesinio išsilavinimo – 180.

Kupiškio rajono savivaldybėje 2022 metų pradžioje įregistruota 260 įmonių (8 įmonėmis daugiau nei prieš metus), jose dirbo 2 213 darbuotojų. Kupiškio rajono savivaldybėje vyrauja labai mažos įmonės (83,1 proc.) ir mažos įmonės (12,7 proc.). Vidutinės ir stambios įmonės tesudaro 4,2 proc., jose dirba 49,9 proc. visų rajono įmonėse dirbančių darbuotojų.

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Eikit jus velniop investuotojai su tuo 1000eu, atsivezkit gimines, anukus ir patys dirbkit.

  • Ateis investuotojas ir pasakys, man reikia 50 darbuotojų, mokėsiu po 1000€ į rankas. Ar rasite? Kupiškis= Vabalnykas.

Rekomenduojami video