2023/09/21

 

MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS ATSKLEIDŽIA IR SĄMONINGUMĄ IR TUŠTYBĘ

Visų šventųjų diena ir Vėlinės – dienos, skirtos aplankyti mirusiųjų kapus. Žinoma, kiekvienas pagarbą supranta skirtingai. Vieniems pakanka, kad kapavietė būtų tvarkinga, kitiems norisi prieš giminaičius ar kaimynus pasirodyti. Tačiau dvasininkai mano, kad svarbiausia nepamiršti tikrosios šių dienų prasmės.

 

Skaitykite lapkričio 2 d. „Kupiškėnų mintyse“

 

Jau tapo įprasta, kad lapkričio pradžioje kapinės būna nuklotos žvakėmis ir gėlėmis. Dėl visuomenėje įsikerojusio materializmo dažnai užmirštame tikrąją Vėlinių prasmę.
Vilės Leščinskienės nuotrauka

Dalintis
Vėliausi komentarai
  • Kai kas tai daro nuoširdžiai ir iš širdies, kiti stengiasi save parodyti ir į kitus pažiūrėt. Tokių daug. Mirusių pagerbimas- dvasinis procesas, o ne vienos dienos visuotinė šventė.

  • Lapk­ri­čio 1-oji yra Vi­sų šven­tų­jų die­na. Mū­suo­se tru­pu­tė­lį su­si­pla­ku­sios Vė­li­nės ir Vi­sų šven­tų­jų iš­kil­mės. Vi­sų šven­tų­jų die­na nė­ra Mi­ru­sių­jų at­mi­ni­mo die­na. Baž­ny­čia vi­sų Šven­tų­jų iš­kil­mė­je au­ko­ja mi­šias kaip džiaugs­min­gas mi­šias ir ne­tgi ku­ni­go rū­bai to­se mi­šio­se yra džiaugs­min­gos bal­tos spal­vos. Vis­kas pa­si­kei­čia ki­tą­dien, lapk­ri­čio 2-ąją. Vė­li­nių die­ną mel­džia­ma­si už mi­ru­siuo­sius. Tai­gi dau­gu­ma žmo­nių klai­din­gai ma­no, kad bū­tent lapk­ri­čio 1-ąją rei­kia pa­gerb­ti mi­ru­siuo­sius. Ir ge­ro­kai ne­tiks­lu, kad lapk­ri­čio 1-ąją sku­ba­me į ka­pi­nes…

  • O dar baisiau plastmasinių!

  • Aaatsibudote, kai prekeiviai įpratino krauti kalnus pirktų gėlių.

  • Su gyvais bendraukime

Rekomenduojami video