2024/03/04

HomeArchyvaspoziuris

poziuris

Siekis ateityje studijuoti architektūrą paskatino gilinti žinias. Tad abiturientės Monika Palionytė ir Jurgita Mockutė lankė Jaunųjų architektų mokyklą, veikiančią Vilniaus Gedimino technikos universitete, Architektūros fakultete, o nuo šių metų rugsėjo mėnesio kiekvieną penktadienį savarankiškai vyksta į Vinių, individualiai mokytis pas dėstytoją. Pokalbis, padėjęs apsispręsti Pirmoji pašnekovė, Monika

Turbūt esate girdėję (tikiuosi ir matę) apie 2005 metais sukurtą Arūno Matelio filmą "Prieš parskrendant į žemę". Tai jautrus, subtilus ir be galo paveikus filmas apie onkologinėmis ligomis sergančius vaikus: jų kasdienybę, troškimus, mintis. Filmas pasakoja ir apie tai, kaip jaučiasi tokių ligoniukų artimieji. Minimas

Kiekvienam jaunuoliui aštuonioliktasis gimtadienis ypatinga šventė, kuomet įgyjama daugiau savarankiškumo, privilegijų. Tad ir dovanos šiai progai išskirtinesnės. Pašnekovės pasakojo, kad 18-ojo gimtadienio dovanos ypatingos, nes tai - kelionės į užsienio šalis. Nekantrus laukimas Justinai Gaižutytei gimtadienio proga kelionę į Kretos salą padovanojo pusseserės, kurios apmokėjo lėktuvo

Besišnekučiuojant su kupiškėne Vilija Karpavičiūte turbūt neįmanoma neužsikrėsti iš jos sklindančiu optimizmu. Tuo pat metu ir žaviesi, ir stebiesi, kaip atkakliai žmogus gali eiti savo pasirinktu keliu, nugalėdamas visas iškilusias kliūtis bei padėdamas tą patį daryti kitiems. Mergina jau daugiau nei 4 metai neatlygintinai dirba

Daugelyje pasaulio miestø ir net mûsø miesteliø gatvëse galime pamatyti nemaþai sienø, apipaiðytø keistais ryðkiaspalviais pieðiniais, sunkiai áskaitomais uþraðais. Vieni tas keverzones laiko vandalizmu, kiti tapybà ant sienø vadina modernia meno rûðimi. Taèiau nepaisant ávairiø nuomoniø, graffiti jau tapo svarbia miestø kultûros dalimi. Pieðimas ant