2024/07/13

Home2007gegužės

gegužės 2007

Kupiškio pensionato veiklos 60-čio minėjimas praėjusį šeštadienį buvo šventė visai bendruomenei visiems jos svečiams. Jauki, išradinga, su Sekminių nuotaika. Vis dėlto kieno daugiausia minties į ją įdėta? Iš pensionato direktoriaus Dainiaus Bardausko išgirstu socialinių darbuotojų atitinkamoms sritims pavardes: Vaivos Mališauskienės, Vaidos Karaliūnienės, Ovidijos Skačelienės ir

Praeitą šeštadienį išspausdintas rašinys apie miško žmonėmis virtusius vyrą ir moterį susilaukė nevienareikšmio įvertinimo. Kai kas juos atvirai pasmerkė, kai kas kaltino valdžią, nenorinčią jiems padėti, kai ką tiesiog papiktino žurnalistai, nutarę apie tai parašyti. Ponia Nijolė Biškauskienė ir jos gyvenimo draugas “Kupiškėnų mintims„ praėjusią savaitę

Nors žmonės nuo karščių jau senokai vėsinasi įvairiuose vandens telkiniuose, mūsų rajone oficialus maudymosi sezonas prasidės pusę mėnesio vėliau nei visoje Lietuvoje – birželio 15-ąją. Rajono valdžia vis dar laukia, kol sušils vanduo ir ieško gelbėtojų. Ažūrai prie marių Atgaivos ištroškę kraštiečiai karštomis dienomis nutupia vandens telkinių

Kupiškyje ir vėl tęsiasi niekuo dėtų šunų gaudynės. Tuo užsiimantys rajono medžioklės žinovai neatsižvelgia nei į kaimynų, nei į vaikų prašymus. Atsargiai – vėl šungaudžiai Praėjusią vasarą “Kupiškėnų mintys„ ne kartą rašė apie itin necivilizuotą keturkojų gaudymą ir jiems pritaikomą eutanaziją. Atrodo, kad po tokių straipsnių serijos

Penktadienį Kupiškio muzikos mokykloje iškilmingame mokyklos baigimo renginyje šios neformalaus vaikų švietimo įstaigos baigimo pažymėjimai įteikti 33 absolventams: 14 dailininkų ir 19 muzikantų. Meno kalvę baigė 38-oji laida. Nešini gėlėmis absolventų pasveikinti sugužėjo jų artimųjų, draugų būrys. Kupiškio muzikos mokyklos ugdytiniams įteikti ne tik baigimo

Sekmadienį, nepaisant alinančio karščio, mieste, prie paminklo Jonui Černiui, rinkosi sportui neabejingi mokiniai bei suaugusieji. Jie registravosi bėgimui Kupiškio gatvėmis, skirtam Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Startavę prie paminklo J. Černiui, dalyviai, pravinguriavę miesto gatvėmis, finišavo Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje. Numatytą trasą sėkmingai įveikė visi užsiregistravę 86

Maþdaug uþ 15 km á ðiauræ nuo Kupiðkio, prie Pyvesos upelës iðtakø, glûdëjo Pakapës kaimelis, priklausæs Zasinyèiø dvarui, kurá 1775 m. ásigijo Ukmergës pavieto marðalka A.Koscialkovskis. 1794 m. Pakapëje naujasis dvaro savininkas pastatë medinæ baþnytëlæ ir baþnytkaimá pavadino savo sûnaus Aloyzo vardu — Alizava. Èia

Glemžų seklyčios, Alizavos kultūros namuose kuriamo muziejaus, vienas iš svarbiausių akcentų - kitąmet minėsimas dešimtmetis. Apie šio kultūros židinio puoselėjimą kalbėjomės su Jolanta Užusieniene, Alizavos kultūros namų direktore, ir su keletu Glemžų. J. Užusienienė papasakojo, jog pradėti rinkti iš miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų senovinius daiktus, pasmerktus

Ketvirtadienį pirmieji dešimt rajono gyventojų pagaliau pradėti saugoti moderniomis apsaugos priemonėmis. Į kaimą pamažu ir nedrąsiai skverbiasi pažanga bei saugumas. Jau seniai buvo kalbama apie aparatus, kurie bus įrengti atokiausiose kaimo sodybose, kad gyventojai, reikalui esant, galėtų išsikviesti pagalbą. Kalbos ilgai nevirto kūnu. Pagaliau praėjusį ketvirtadienį

Seimas patvirtino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teiktą Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo projektą. Šiame įstatymo pakeitime numatyta, kad darbdaviui už kiekvieną įdarbintą į viešuosius darbus asmenį bus mokoma darbo užmokesčio, socialinio draudimo kompensacija. Šią kompensaciją po 50 proc. padengs darbo birža ir Savivaldybė. Taigi bus

Sunku net įsivaizduoti, kad XXI amžiaus Lietuvoje, kai visi tik ir kalba apie nuolat gerėjantį gyvenimą, žmonės gyvena taip, kaip mes pamatėme, apsilankę pas visai šalia Kupiškio įsikūrusius dar palyginti nesenus gyvenimo draugus – 43 metų moterį ir septyneriais metais už ją vyresnį vyrą. Einant šalia

Savaitės pradžioje jau kelintą kartą buvo susirinkusi Savivaldybės strateginio plano rengimo komisija, į kurią įeina meras, vicemeras, administracijos direktorius, skyrių vedėjai. Virbališkyje numatomos pertvarkos Meras Jonas Jarutis “Kupiškėnų mintims„ pasakojo, kad aptariamos galimybės pakoreguoti darbus, numatytus atlikti iki 2010 metų. Kol kas siūloma įkurti vaikų globos