2024/05/21

 

SĄJŪDŽIO ŽINUTĖSE RAJONO IR ŠALIES ISTORIJOS ATSPINDŽIAI

Kupiškėnų autobusų kolona vyksta į Baltijos kelio akciją. Juozo Kraujūno nuotrauka

Apie Kupiškio rajono sąjūdiečių veiklą daug galima sužinoti iš „Kupiškėnų minčių“ laikraštyje 1989 metų vasarą pasirodžiusios rubrikos „Mums aktualu“. Ši rubrika būdavo pažymėta Sąjūdžio logotipu. Ji pasirodydavo maždaug kas dvi savaitės.

Taigi apie ką sąjūdiečiai informuodavo gyventojus, kokios to meto aktualijos atsispindėjo tuose trumpuose pranešimuose spaudai?

Baltijos kelio akcijos metu vyko ir kupiškėnų mitingas. Iš dešinės: rajono Sąjūdžio vadovas Algis Graužinis, kunigas Virgilijus Liuima, rajone išrinktas TSRS liaudies deputatas Marcelijus Martinaitis, sąjūdietis Kazys Stančikas.

Banguolė ALEKNIENĖ-ANDRIJAUSKĖ

Pirma skyrelio „Mums aktualu“ žinutė pasirodė 1989 metų rugpjūčio 10 dieną. Čia informuota, kad rajoniniame laikraštyje bus skelbiami Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) rajono koordinacinio centro susirinkimų pagrindiniai teiginiai. Taip pat paskelbta, kad šio centro susirinkime rugpjūčio 3 dieną atsakingasis sekretorius Algimantas Baniulis pranešė, jog tęsiasi parašų rinkimas dėl Molotovo–Ribentropo pakto likvidavimo.

Susirinkime aptarta ir LPS seimo tarybos rugpjūčio 23 dieną rengiama akcija – gyvasis rankų kelias nuo Vilniaus iki Talino, kuriam surengti reikia apie 200 tūkst. Lietuvos gyventojų.

Kupiškėnų kryžių, pastatytą prie autostrados Vilnius–Panevėžys Baltijos kelio akcijai atminti, pašventino kunigas Virgilijus Liuima.

Sąjūdžio rajono taryba nutarė siūlyti, kad kolektyvų vadovai bent nuo pietų paskelbtų nedarbo pusdienį, kad visi norintys galėtų dalyvauti Baltijos kelio akcijoje, į kurią bus vykstama organizuotai.

Informuota, kad rajone surinkta 9000 rajono gyventojų parašų dėl Molotovo–Ribentropo pakto likvidavimo, kad parašų rinkimas bus tęsiamas iki rugpjūčio 23 dienos.

Kitoje „Mums aktualu“ žinutėje parašyta, kad kupiškėnams susirinkti į Baltijos kelio akciją skirta 7 km atkarpa ties Piniava (Panevėžio r.).

Pranešta, kad rugpjūčio 18 dieną su kupiškėnais susitiks TSRS liaudies deputatas Vitas Tomkus, kad žadėjo atvykti ir TSRS liaudies deputatas Marcelijus Martinaitis.

Kupiškėnų mitingo ir kryžiaus šventinimo akimirkos per Baltijos kelio akciją.
Juozo Kraujūno nuotraukos

Informuota, kad buvo gauta gyventojų pasiūlymų ir pageidavimų. Jais remiantis Sąjūdžio rajono taryba prašys rajono vykdomojo komiteto pateikti sąrašą žmonių, kurie naudojasi spec. parduotuvių paslaugomis ir kitomis privilegijomis. Tie sąrašai bus analizuojami ir bus siūloma iš jų išbraukti privilegijų nevertus žmones.

Taip pat bus rajono vykdomojo komiteto prašoma paviešinti gaunamų deficitinių prekių sąrašus ir jų paskirstymą.

Daug dėmesio rajono sąjūdiečiai skyrė Baltijos kelio akcijai. Kitose rugpjūčio žinutėse apie tai išsamiai informuota.

Prašyta įstaigų ir organizacijų skirti daugiau žmonėms vežti tinkamo transporto. Kviesti gyventojai, važiuosiantys į akcijos vietą nuosavu transportu, prisijungti prie ten iš Kupiškio vyksiančios organizuotos transporto kolonos.

Informuota, kad autotransporto įmonė taip pat skirs autobusus žmonėms nuvykti į Baltijos kelio akcijos vietą, kad dėl to rajone nekursuos kai kurie maršrutiniai autobusai. Rajono gyventojų prašyta supratingumo, dėl to nepriekaištauti autotransporto įmonei.

Pabrėžta, kad ši akcija labai svarbi. Ja bus išreikšta tautos nuostata dėl Molotovo–Ribentropo pakto. Prireikė 50 metų, kad šis paktas ir slaptieji jo protokolai būtų pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais. Tai stebės pasaulis. Gyvasis Baltijos kelias nuo Vilniaus iki Talino bus filmuojamas užsienio ir vietinių dokumentininkų. Specialią laidą apie tai transliuos visų Baltijos respublikų radijo stotys. Akcijos dalyviams rekomenduota pasiimti su savimi nešiojamus radijo imtuvus.

Kupiškėnai Baltijos kelyje 1989 metų rugpjūčio 23 dieną stovėjo susikibę rankomis magistralės Vilnius–Panevėžys 302–305 kilometrų ruože.
Juozo Kraujūno nuotraukos

Kupiškėnai kviesti į šią akciją atvykti vilkint gedulo nuotaiką atspindinčius ar tautinius drabužius, turėti juodų kaspinų tautinėms vėliavoms perrišti, žvakučių. Priminta, kad rajonui skirtas kelio ruožas tarp Ukmergės ir Panevėžio (autostradoje nuo 302 iki 305 km). Informuota, kad iš Kupiškio transporto kolona į Baltijos kelią pajudės 16 val. nuo Taikos g. link antrosios vidurinės mokyklos.

Rugpjūčio 24 dieną laikraštyje operatyviai pasirodė Sąjūdžio žinutė apie įvykusią akciją. Čia parašyta, kad LPS rajono koordinacinis centras aptarė Baltijos kelio akciją, skirtą paminėti Molotovo–Ribnetropo pakto 50-mečiui.

Konstatuota, kad kupiškėnai deramai pasirodė. Į nurodytą magistralės Vilnius–Ryga–Talinas ruožą iš Kupiškio organizuotai buvo išvykę 48 autobusai su 1400 akcijos dalyvių.

Pakeliui prie šios kolonos prisijungė Noriūnų MSMV, „Laisvės“, „Vienybės“, kolūkių, kitų Subačiaus krašto darbo kolektyvų autobusai, pilni žmonių.

Vien organizuotų akcijos dalyvių iš Kupiškio rajono buvo apie 2 tūkst. Be jų, dar privažiavo gausybė kupiškėnų ir individualiais automobiliais.

Dėl geros drausmės pavyko išvengti kamščių ir laiku nuvykti į akcijos vietą per Panevėžį.

Baltijos kelio akcijoje 19 val. tarp susikibusių rankomis žmonių buvo arti 3 tūkst. kupiškėnų. Kai kur jie stovėjo net trimis linijomis.

Sąjūdiečiai atsiprašė, kad daliai akcijos dalyvių nebuvo pranešta apie trasoje įvyksiantį mitingą ir kryžiaus šventinimą.

Kitose sąjūdiečių žinutėse rašyta, kad iš Sąjūdžio tarybos sąskaitos „Carito“ sambūriui skirta 500 rublių įrengti koplytėlei tikintiesiems, gydomiems rajono centrinėje ligoninėje.

Rajono sąjūdiečiai palaikė vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės draugijos iniciatyvą nuo rugpjūčio 23 dienos iki rugsėjo 28 dienos paskelbti blaivybės mėnesį.

Kupiškėnai pakviesti tomis dienomis susilaikyti nuo alkoholinių gėrimų vartojimo ir blaiviai apmąstyti Molotovo–Ribentropo pakto padarinius. Jie nulėmė, kad Lietuva, Latvija ir Estija nebeteko nepriklausomybės.

„Tik blaivi tauta gali būti laisva. Mūsų siekis yra Nepriklausomybė“, – rašyta rajono sąjūdiečių žinutėje, aptariant aktualius 1989 metų rugpjūčio 24 dienos darbus.

Informuota, kad rugpjūčio 31 dieną LPS rajono koordinacinio centro posėdyje dalyvavo svečiai iš Vilniaus Angonita Rupšytė, Sąjūdžio seimo tarybos sekretorė, ir teisininkas Zenonas Juknevičius.

Posėdžio dalyviai apsvarstė ir priėmė LPS rajono koordinacinio centro pareiškimą, įvertinusį TSKP CK pareiškimą dėl padėties tarybinėse Baltijos respublikose.

Pranešta, kad rugsėjo 10 dieną rajono kultūros namuose bus rengiamas rajono jaunimo organizacijų forumas, kad rajono Sąjūdžio koordinacinis centras sudarė grupę, kuri padės jam pasirengti ir jį vesti.

Kupiškėnų mitingo ir kryžiaus šventinimo akimirkos per Baltijos kelio akciją.

Paskelbta, kad sąjūdiečiai susipažino su rajono gyventojų, gaunančių privilegijas, sąrašu, kad tas sąrašas analizuojamas.

Informuota, kad ištirta tėvų ir numatyta tirti mokinių nuomonė dėl tikybos fakultatyvo mokyklose, kad sprendžiamas klausimas dėl patalpų, kurios tiktų tikybos pamokoms.

Sąjūdiečiai rajono gyventojams pateikė žinutę, kad rugsėjo 18 dieną Sąjūdžio rajono tarybos būstinėje interesantus rūpimais klausimais konsultuos Sąjūdžio seimo tarybos konsultantas, juristas, LTSR prokuratūros ypatingųjų bylų tardytojas Zenonas Juknevičius.

Taip pat informuota, kad nuo šiol tam tikromis valandomis nuolat bus priimami rajono gyventojai Sąjūdžio rajono tarybos būstinėje.

Artėjant rinkimams į Aukščiausiąją Tarybą sąjūdiečiams tapo aktualu dalyvauti rinkimų kampanijoje. Tad sudaryta Sąjūdžio rajono koordinacinio centro darbo grupė, kuri turėjo rūpintis šiais reikalais. Į jos sudėtį įėjo A. Baniulis, E. Čiurlys, A. Seibutis, V. Janušonis, R. Markelis, P. Genys, R. Mašauskas, R. Urbonas ir J. Alekna.

Rajone ir visoje Lietuvoje buvo atstatomi seni ir statomi nauji kryžiai. Sąjūdiečiai priminė, kad jų statymo vietą reikia suderinti su rajono architektu.

Žinutėje apie rugsėjo 28 dienos koordinacinio centro susirinkime svarstytus klausimus rašyta, kad Sąjūdžio rajono atsakingasis sekretorius A. Baniulis informavo, kad atkuriant Lietuvoje istorinę tiesą, Kaune, istorijos muziejaus sodelyje, bus atkuriamas paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę kariams, pastatytas 1921 metais.

Tuo tikslu visoje šalyje iš buvusių Nepriklausomybės kovų vietų bus renkami akmenys paminklui atstatyti.

Į šią akciją kviečiami įsijungti ir Kupiškio rajono gyventojai, nes kovos už Nepriklausomybę vyko ir mūsų rajone – Šimonyse, Lukonyse, Subačiuje, Rudiliuose. Tuos darbus koordinuos atstovai iš Kauno.

1989 metų spalio 12 dienos Sąjūdžio rajono koordinacinio centro posėdyje daug dėmesio skirta Žaliųjų veiklai ir rajono aplinkosaugos problemoms.

Sąjūdiečiams nerimą sukėlė dyzeliniu kuru užteršta Kupa. Rokiškio naftos produktų ir kieto kuro tiekimo įmonės Kupiškio ceche iškraunant naftos produktus įvyko avarija – išpilta apie 200 l dyzelinio kuro, kuris grioviais nutekėjo į Kupos upę.

Kupiškėnų mitingo ir kryžiaus šventinimo akimirkos per Baltijos kelio akciją.

Informuota, kad rajone lankėsi TSRS liaudies deputatas M. Martinaitis.

Jis su Sąjūdžio tarybos nariais važinėjo palei Kupiškio marias, domėjosi kraštotvarkos laboratorijos veikla, su kupiškėnais aptarė, kas gerai padaryta ir kas ginčytina formuojant kraštovaizdį, kuriant parkus ir kitus kraštovaizdžio akcentus.

Konstatuota, kad šios laboratorijos vadovo S. Maculevičiaus darbui reikia daugiau viešumo, kad jis turėtų susitikti su visuomene.

Lapkričio pabaigoje sąjūdiečiai informavo apie rajone kuriamą jaunuolių karinės tarnybos reikalų komisiją, į kurią pakviesti ir Sąjūdžio žmonės.

Dalintis
Komentarų nėra

Sorry, the comment form is closed at this time.

Rekomenduojami video