2024/06/13

 

DARBUOTOJAS VĖLUOJA Į DARBĄ: KOKIOS PASEKMĖS LAUKIA?

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Vėlavimas į darbą iš tiesų yra neigiamas įprotis, bet kartais dėl įvairių aplinkybių, pavyzdžiui, gamtos sąlygų ar šeiminių įsipareigojimų vykdymo, tai neišvengiama. Kas gresia į darbą nuolat vėluojančiam darbuotojui?

Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodyta, kad darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar darbo sutartis, pažeidimą.
Darbo kodekso 58 straipsnis reglamentuoja darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo priežastys šiuo atveju gali būti dvi: šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas arba per pastaruosius 12 mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas. Kaip akcentuoja Darbo teisės skyriaus teisininkė Kristina Rodevič-Savicka, šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas ir neatvykimas į darbą visą darbo dieną ar pamainą be pateisinamos priežasties.
Anot teisininkės, galimas darbo sutarties nutraukimas ir dėl pasikartojančio pažeidimo, tačiau darbo sutartis dėl darbuotojo padaryto antro tokio paties darbo pareigų pažeidimo gali būti nutraukta tik tada, jeigu ir pirmas pažeidimas buvo nustatytas, darbuotojas turėjo galimybę dėl jo pasiaiškinti ir darbdavys per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos darbuotoją įspėjo apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą.
Kiekvieną kartą dėl galimai padaryto darbuotojo darbo pareigų pažeidimo darbdavys privalo pareikalauti darbuotojo rašytinio paaiškinimo. Be to, sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto pažeidimo darbdavys turi priimti įvertinęs pažeidimo arba pažeidimų sunkumą ir padarinius, padarymo aplinkybes, darbuotojo kaltę, priežastinį ryšį tarp darbuotojo veikos ir atsiradusių padarinių, jo elgesį ir darbo rezultatus iki pažeidimo arba pažeidimų padarymo. Atleidimas iš darbo turi būti proporcinga pažeidimui arba jų visumai priemonė.
Specialistė atkreipia dėmesį į šiandienę situaciją. Šiomis dienomis tiek darbdavys, tiek darbuotojas turėtų įvertinti dabartinių aplinkybių visumą, pavyzdžiui, dėl neišvažiuojamų ir užsnigtų kelių gali susiklostyti situacijų, kai darbuotojo kelionė į darbą reikšmingai pailgėja. Šiuo atveju darbuotojui tenka pareiga įsivertinti kelionės trukmę, o esant nenumatytoms aplinkybėms darbdavys, vertinantis tam tikrą darbuotojo elgesį, turi atkreipti dėmesį į visas anksčiau nurodytas aplinkybes, t. y. ir į pažeidimo sunkumą, ir į jo padarymo aplinkybes, ir pan.
Pastebėtina, kad darbuotojas, kuris negali laiku atvykti į darbą dėl svarbių ir objektyvių priežasčių, turėtų nedelsiant informuoti darbdavį. Darbdavys turėtų vertinti situaciją pagal minėtą teisinį reguliavimą ir susiklosčiusias aplinkybes ir nuspręsti, ar yra priežastis forminti darbo drausmės pažeidimą.
Teisininkė akcentuoja, kad visais atvejais darbdavys ir darbuotojas, įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas, privalo veikti sąžiningai, geranoriškai bendradarbiauti, nepiktnaudžiauti teise.
Kilus nenumatytoms aplinkybėms, šiuo atveju – iš anksto nenumatytiems gamtos padariniams, Valstybinė darbo inspekcija ragina ir darbuotojus, ir darbdavius būti supratingus ir geranoriškus. Svarbu ne tik sąžiningai vykdyti kasdienes pareigines atsakomybes, atsižvelgti į teisinį reguliavimą, bet ir rūpintis savo bei aplinkinių saugumu.
Būkime saugūs, budrūs ir atsakingi!
Valstybinė darbo inspekcija

Laikraščio „Kupiškėnų mintys“ prenumerata 2023 metams ir – dovanos! SPAUSK ČIA

Dalintis
Vėliausias komentaras
  • O ar kam nors Kupiškyje tai rūpi? Yra vėluojančių kupiškėnų ir ką? Ir nieko.

Rekomenduojami video