2023/05/30

HomeArchyvaskamara (Page 2)

kamara

Maþdaug uþ 15 km á ðiauræ nuo Kupiðkio, prie Pyvesos upelës iðtakø, glûdëjo Pakapës kaimelis, priklausæs Zasinyèiø dvarui, kurá 1775 m. ásigijo Ukmergës pavieto marðalka A.Koscialkovskis. 1794 m. Pakapëje naujasis dvaro savininkas pastatë medinæ baþnytëlæ ir baþnytkaimá pavadino savo sûnaus Aloyzo vardu — Alizava. Èia