Skelbimai
Pašnekesiai

Pašnekesiai

3 407 Comments

3 407 komentarai

 1. "Skudurina radija"( Kupiškio bobutalas -vienykims" ) (78.61.130.38)

  2020-11-23 at 10:10

  Oj, gi JJĖCKAU- MOCKAU su visais jėckiukais ir mockiukais , ir grigo vaikais , kų ažgirdau…. Iš dorbo išeina daug visokių ponų iš daržėlių , mokyklų , net iš boltojo nomo …Ale ko…? Gol ti labai bloga dirbtėn…??? Girdėjau kad labai neteisingos tai sanojo miesto darželio nacalnykės, viena do ir viečna pijokėla… Darban neidavo , bo jos toks darbėlis nelabai vožnas būdavo parčės – tik pupso, soko , savo kamarytaj tokioj… O unt sienų- vėn gražiausi pagyrimo roštai – tai gražiai paišo, tai rošo , tai kokias lekcijas išklausius naravias… Ale vat su tu čėrkelu nei kėp neįsiveikė, kol kokia ti tavorška ar brolėna nenuvežė ažukoduot… Tai , soko, kad jau apsiaurino gurklalį… Kiek gi golia jimt algų nedirbdama tik draskydama savo slūžbos tavorškas ?! Nei ažukų nelaiko, skundžias nabogės jau gol bant kelias dasatkas metelių ana ti karaliauja – kėp savo UŽPEČKY… O dabar do ir načalnyke atajo toki pot – vietoj dorbo valūzojas po visur .. Maž jas abi jau išmėst nori „načialnykai’ , bo labai kunkėna savo darbinykes… Gol su sveikatalu ti kai katrai neba kėp Tai bojkys – unt bilėtėnio pasadas , kol praais „načalnykų“ piktumas, o do dabar ti visos dirba „notoliniu“ būdu iš namų – vartos po lovas ir algas jėma … Praais diena -kita ar nedėlia vėl viskas kėp buvį bus … Ar ti prė jėckaus, ar ti prė mockaus , ar prė kito kokio jonkelio 🙁 Kėp dunguj , tėp unt žėmas …

 2. va (78.63.160.76)

  2020-11-22 at 13:28

  nuostabu 🙂 kaip blokuojami neparankūs komentarai

 3. BOBUTALAI pagarba (78.58.85.143)

  2020-11-22 at 08:04

  Šauni, šviesi ir išmintinga ta Bobutala – tegu tik rašo nors ir kasdien.

  • "Skudurina radija"( Kupiškio bobutalas -vienykims" ) (78.61.130.38)

   2020-11-23 at 05:51

   Dakavoju, vaikelali, už meilų žodėlį 😉 Nebabus tokių bobutėlių – kas gi bakalbas kupiškenckai …? Atajūnas kad ir buvys mėras tai gi nekalbas ti unt mūsų morių kruntėlio tupadamas 🙂 Maz ti Seimi do palaikis gi jį bant pusmetį ? Žmonala no Kupiškio jom , matykit, jau bloga,pirma šeima „nepavykus“… Dabartina irgi neba kų -atsibodus … Maž kokia jaunystas laikų mergėla do Žemaitijoj godalas tabagodoja ir pasistočius DROBYNAS rojaus abolalius tabaroško apė bernėlį seimūnų mįslalį baausdama ? Šnekėtų sau abu žemaitiškai , soviškai. Ale kad anas gol nebamoka savo prigimtinas kalbos , soko , labai negabus buvo unt mokslų. O šitas žipčikas jį seiman tadu pasijėma užrošys trečiu numaru. „Mas sutvarsma partijų pijokėlių ir vagių -ilgus sąrašus turasma, bo kolkozi daug tokių !!! „- labai dainovo visi tadu čia pas mumy , net mon lungėlių stiklai barškėjo . Do ir tas mažutis- kreivakojėlis buvo iš kažnakur atsirodys ir podraug’ aniem dviem turavojo : „Seniau buvo Rygos miestas do švedų stolicos – aukšti mūrai labai grožūs tik siauros ūlyčios !!!“ Matyt, buvys toj Rygoj ir netrumpai – balažin.. Patom , soko kokias ti „puškas“ atsimt iš švėdų sumislijo, gol čia baliavodami visi apsitara , ar jų paprošė kažnokas ? Tai maž dabar unt Švėdijų visi patrauks , kai tas žipčikas atsikrota to sejmo ? Galat kėp kokė trys brolaliai jotėn unt visas kėturias svieto šalalas , girdėjau kad do ir kuinų yr vienan kalkozi sulaukėjusių , žmonam pasėlius batrypiunčių . Kad tik to trėčio , negudriojo nepalikt vėl čia pas mumį … 🙁 O maž unt Ispanijų jį pavaš tas valstietis pas savo počių grįždamas ? Galat gi mūsiškį unt gronyčios kokioj Džinguėroj palikt – ti , girdėjau , grožios panalas-europinas labai pulkuojas ir tokius gražius „bagočius“ negyvai užkutana . Nu, aš vis su tais pletkėliais- prabočykit ;). Raiks seserėčiai gromatalį parašyt , ji ti jauna būdama išėjo užkuriom unt Naisius , tai maž patėmis tų žipčikėlį ir mano prošymų pėrdos … Kol tan paštan nuklibinkščiuosiu -atojėma vėl kairių kojų no mintės, gol Dėvulis baudžia , kad visų nedėlių daviaus po mėstėlį . Prabočykit do rozų 😉

  • va (78.63.160.76)

   2020-11-24 at 06:25

   pilnatis artėja….

 4. 123 (78.63.190.160)

  2020-11-21 at 08:03

  O savuvaldtbėj, matyt, jau tikrai daktaro reikia, kad taip ilgai ir intensyviai ieškojo 🙂

 5. Taigi (78.61.149.74)

  2020-11-20 at 15:18

  Misliju, kad to bobutala sanai su protu prasilinkė ir daugiau nebasusitiko. Nu ir koks keno raikalas kėp žmonas artimuosius kavoją? Ir prė ko čia do kokia tai valdžia? Paskavojo, tai paskavojo kėp potys norėjo. O gol ir nabošnikas do gyvas būdamas savo norų buvo išsokys. Nu koks čia mūsų raikalas. Norit pagerbt- žvakėly nunėškit unt kapėlio, poterėlį sukalbakit tumsų vakarėly namė atsisėdy. Ar rūpėjo kėp pakavonan atais žmonąs pasirėdy, ar apžiūrėt gėlas ir vainikus bobutala norėjo skaičiuot?

  • (78.63.160.76)

   2020-11-22 at 08:26

   laikraščio atspindys 🙁

 6. Nesupratau (88.118.132.146)

  2020-11-19 at 14:21

  Nesupratau Bobutalas ,ar mirusiji palaidojo be artimuju zinios?Pries kelias savaites mire jo sesuo,tai ir palaidojo be artimuju zinios?Gal savi sutiko ,kad is ligonines tiesiai i kapo duobe.Paaiskinkit,as juos abu pazinojau,kaip Kupiskio gyventojus.

  • "Skudurina radija"( Kupiškio bobutalas -vienykims" ) (78.61.130.38)

   2020-11-19 at 19:55

   Oj, brungioji, nedaug tų artimųjų buvo … Ale tokius žmonas tai turat pagerbt rajono valdžia , unt kapų palaikyt , pora žodžių pasakyt. Jis buvo gerbiamas tatodailinykas – tai kėp ir negražu , kai palaidojo ‘du pulkai po tris“… Ir neraikia dungstytis „kovidais“ ir kaukėm unt „falšyvų mordų“ – žmoniškumo kupiškėnai nigdi neturėjo… Soko , kad jeg jau žmonas apė savy girias dainuškoj , „kad geri žmonas“- tai yr visai kitėp . nei ti labai „GERI“ , nei ti „žmonas“ .. Tikri žmonas tai tė , kur atajo pastovėt ir pora žodžių vaikom pasakyt , ar kokį pinigėlį įspraust , bo buvus šeima nelabai yr panaši unt bagočius . Bagočių tai kapus nukrauna ir kvietkų kašikais , ir žvokėm didumo sulig kopūsto gūži visi sulakį , bo noria paspuikuot vieni prėš kitus , o do laukia ir „robaksas“ traktieriuj … anais čėsais pas mum ūlyčioj skersdavo jaučiukų , meičiukų , darydavo olų , bo salyklo visi turėjo pasdaiginį … Kavodavo nabošnikų po trijų siutkų , kai dūšia no kūno riktingai atsidalinus būva , o gol kad alus įrūgdavo tik po trijų siutkų 😉 … Pas mumy tai visa ūlyčia vėningai net „užgėdodavo“ , par mėtinas tai jau visadu : „GĖRIAU ARIELKŲ VISŲ NEDĖLIŲ IR PAMYLAJAU TOKIŲ ADĖLIŲ ( Onytį , Patrusių ar Klemusių) … o vat dabar neba tė čėsai 🙁 Sarmata už visų Kupiškio mėstėlį – kovidas daugumai smegenėlas pakrividijo … 🙁 Vat , dabar tik prietelius iš stalicos pazvonijo ir paprovijo , kad „Lėtuvoj raikalingas, myliamas ir godotinas , tik jeg esi seimūnas arba do esi labai jaunas , gražus , bagotas , sveikas „.. O jeg buvai nelabai bagotas , nebalabai jaunas ir nebalabai gražus , ir do numirys ne čėsi – tai visiem “ Giliai „DZIN“ kėp soko mono jaunos, gražios ir bagotus kavalierius susukusios dukterėčios…

 7. "Skudurina radija"( Kupiškio bobutalas -vienykims" ) (78.61.130.38)

  2020-11-19 at 07:34

  Prabočykit , vaikelaliai, kad šitėp čėso nebabuvo užlaktėn šiton gazieton…Ale gi šitėp atsitik mon- ko tik šitu kalieru neužsizarozijau no smūtnumo … Ažgirstu anųdėn plėtkų – vienas do nesanas prietelius iškeliovo pas Dėvulį.. Nei varpai bažnytalas suskalumbijo , nieko – tėp tyku … Neprauda -audžiu mislių šitokių, plėtkai vėl bus , kėp nųkart . Nukirkuoju bažnytalan – bobalas dvi sukiojas , kunigėlis žvakelas gesioja – soko- akurat, mišia tik pasbaigus , tokia sutrumpyta … Gėrai , misliu , kad do ne „notolina“ kėp soko- lovoj spicelistai tabagulia, algas jėma ir „notoliniu būdu“ mumy monioja … Ale mon ne tas rūpestis dabar – Dėvulis atsijėma tikrai gėrų mono prietelių , visiem žinomų ir gerbiamų ypotų. Kol do gyvas buvo – oj kad mylajo visi, oj kad godojo , par tilivizijas rodinėjo , jo paišytais pavėjkslais sienas kabinėjo ir do po visų pasaulį tas paišybas siuntinėjo !!! Taigi kad našu ir aš kupralį anųdėn atsisvėjkyt su šito do palyginus jaunu žmogeliu (duok , Dėvulaliau , jom romų gėrų kampėlį tinajos…), kvėtkėlį iš daržėlio do šalnų nenukųstų kad našu, voško žvakėlį … Nulakiu iš bažnytalas šiton kontoron miesto gali ( nu, kur pop4rinam čeverykom turgavoja) – nėra gi mono prieteliaus nei paguldyto , nei stočio, onei jokio sūdyno su palanėliais !!!! Kėp gi čia pasdora šitėp ??? Kaukštuoju su lazdali kiton kamoron – visai kitas ti ištimptas jau kojėlam unt duralas… NEBUVIMAS … ! O šitoks žmogus buvo – o numirusio nebėr…Sakau gol tiesiai jau Dungun bus pojimtas ir švintuoju jau padarytas , iš dešinas Dėvuliu patupdytas ?! Apsklausinėju toj kontoroj vėl „notoliniu būdu“ par storo stiklo dubultas duralas – gol ne tėp nugirdau … Ale soko -jau kapuos nutarabonytas tiesiai iš ligoninas ka ..Kėp gi čia tėp pasdora??? Anas guli sau kamaralaj, gol do ir ne toks garsus, ale smertis gi , soko, sulygina visus … Net apsraudojau.. Maž ,sakau, ne prauda – maž tų paišytojų ir karpytojų kontoroj bus pogerbtas ir kvėtkėliais aptaisytas grabėly gulas… Nukabarkštuoju unt mėstėlio vidurį – nu nei gyvos dvosios .. Visi, sakyč, išmira 🙁 Balieka unt kapėlių pravieryt – tikrai gol jau Dungun bus pojimtas , aplinkys visus biedno žmogėlio prigulimus paskutinas kelionas vingelius , kapus, čysčius, progarus . Nugi neprostas vyriokas buvo . Nebapasivalku – privargau . Lervoju vos burlečius vilkdama unt sanuosius kapelius – nu nėr ir čianajnos… Trepinėja kažnokur du pulkėliai po tris sušolusius nabagėlius – vieni jaunesni, kiti kėp ir ošen -neba kų … Taigi soko :“Užukasa va , tik dabar ..“ Kapėlį aprodavojo – savo krizantėmų užukišiau už kryžėlio … Vaikėliai sustirį draba -apsraudojį ale neba možūs , užaugį kėp ir sakytum . Ale tėvėlis lieka tėveliu , do toks ne viškum iš prasčiokų buvys … Tai kurgi, sakau , visi gorbytojai, patriūbočiai , prieteliai , kaimynai , giminas , kiti paišytojai , drožėjai ir molio minkytojai ..??? Gol do ir mėrijoj paišybos žmogėlio unt sienų tabakaba kunčių nesukapotos – maž koks bant jau vicemėras nebajaunas atvažiovo pagerbtėn ..? Ayk, soko , bobut -nebasvaik … Tėp ir soko – maž susvirduliavau net nustabus, net širdala suplazdėjo neba tėp… Važios gi tau, soko , par pėtų pėrtraukų tokė ponai kavot prosto žmogėlio – NEBUVIMAS.. Visi savo dielom apsivertį – tai aglas jieško Kalėdom pastatyt toj plynaj , kur bant tris gol gražiausias anais matais nukirto . .. Tai gol do soko , tabarošo dukumintus, kad tik unt tos aglas nukirstos ir vėl patupdytos (o gol dirbtinas) koks žibčikas žvaigždas neuždat raudonos kamunistiškos . Tik neapsižiūrėk – ir uždas bažiūriunt . kėp prė maskoliasu sakydavo „KAK TOLKO- TAK S RAZŲ“.. Ir nukrapšyk tadu tų baisybį no viršūnas , jeg agla nemaža … Matyt, dėl to tas didalas ir nukrto visas , maž mažėsny gaus dabar iš kokios giralas … Tik ir tyko , aina plėtkai , pats vicemėras su visais buvusiais kalkozų partorgais tų pinkiais kampais ir do raudonų užtupdyt , kad tik mėrų užpykdyt ir jo vieton ko raudonėsnį kamunistų pasodintė . Mat , labai anais čėsais kai kom buvo naravu – atvažiuoji kalchozan autobusu „Kaunas – Biržai (par Kupiškį)“ su čimodanėliu tiesiai iš akadėmijos , o išvažiuoji jau kėp nuspelnys partorgas arba pirminykas kitan kalkozan (ko toliau, kad iš paskos neatsivit apvogti kalkoznykai ) 🙂 Kų ti bapavysi dviratėliu išklėrusiu šitokius gruzovikus ar palutarkas , prikrautas visokio „bendro “ gerumo … Tylak tik ir myžlok, džiaukis kad do neužsporda fėrmoj koks dabartinis „socdėmas“ (Visi kamunistai , kalbajo čia prieteliai, šitėp užsivadinį dabar vėl noria savo kalkozus atkurtėn -bo ti labai gėra kai kom buvo) … Nu, kų čia aš nuvėjau ėžiom, kėp koks „bumbizas“ – pradėjau vėnėp, pobaigiau visai kitėp . Ale saugokitas, prieteliai, kad to kaliera, kovidas (ar kėp ti jį vadina ) smegeninan neįsisukt – pradasma vieni kitų bijotėn , vienas kitų pamoty – lauku laktėn .. Ne tik mirusių bijosma ale ir gyvų … nu, gana , ainu poterėlius sukalbasiu, švinto Mykulo maldalį , kad no ŠĖTONO apsaugotų …

  • Gerai ta radija (90.112.143.82)

   2020-11-19 at 12:56

   Kai nuo seno, tai reikėdavo vieną „Tėve mūsų“ ir tris „Sveika, Marija“.

 8. (78.63.160.76)

  2020-11-18 at 13:51

  Panevėžio apskrutyje 150 viruso atvejų , kodėl neskelbiama kiek ir kur Kupiškyje ?

  • Janina (78.63.177.197)

   2020-11-18 at 16:15

   Nepanikuokite,Kupiškyje kol kas beveik nesikeitė situacija.

 9. Rinkejas (199.58.87.65)

  2020-11-18 at 13:02

  Jonukas_rudnosiukas isinorejo Seimo vicepirmininku patapti bet kad sakinio nesugeba rišliai suregzti tai nelabai svarbu https://www.facebook.com/rita.miliute/videos/3781525101858316/

  • To rinkėjas (188.69.209.163)

   2020-11-18 at 15:34

   Ramūniukas tempia už ausų visur, kur tik galima. Tokio subinlaižio nerasi daugiau niekur. Nereikia nei proto, nei kompetencijos. Svarbu ištikimas tarnas karaliui.

 10. as (188.69.223.195)

  2020-11-17 at 20:20

  ieskau meistro buto remontui…gal ka rekomenduotumet?

 11. Kas atsitiko Kupiskyje? (78.58.211.63)

  2020-11-12 at 23:50

  Ir darbe, ir namie nesildoma. Kas cia atsitiko?

  • Na, (78.61.149.74)

   2020-11-13 at 15:21

   Tai gal kad optimizuoti šilumos tinklai…

 12. (78.63.160.76)

  2020-11-10 at 19:30

  malonu , kai greta mūsų yra pagrindinis informacijos skleidėjas , mes , rajono gyventojai , gal ne visi gebame naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, dažnai naudojamės jūsų popieriniu variantu , kuris beja yra mielas , šiuo nelengvu laikotarpiu pasiilgstame operatyvios , skubios , objektyvios informacijos . tai stiprybės jums – o mums , belieka išsižiojus laukti operatyvių žinių . to Jums ir linkiu

  • kažkas (82.145.221.249)

   2020-11-12 at 10:32

   Po tokio gražaus komentaro tikėjausi, kad kminčių kolektyvas bent kriuktelės atsakydamas. Bet gal per žemas lygis atsakinėti į kupiškėnų komentarus? 😀

 13. Oho :) (78.61.149.74)

  2020-11-09 at 16:23

  Jau 89 atvejai.

 14. manau (88.118.132.146)

  2020-11-07 at 23:52

  Kokia cia paslaptis kur yra ligos zidiniai? Jei jie vaiksto visur ir uzkrecia kitus,tada kiti saugosis dar labiau.Prasome paviesinti ligos zidinius.

  • Pensininke (82.135.134.158)

   2020-11-08 at 09:18

   Teisingai manote tik dabar kai karantinas tai reikėtu eiti tik kur labai labai reikia ir su apsaugine kauke teisingai užsidėjus o sugrįžus i namučius gerai nusiplauti rankas o taip tai pritariu jūsų nuomonei

  • Kur? (78.63.173.20)

   2020-11-08 at 12:25

   Kupiskis Marse?

  • Zinanti (82.135.240.148)

   2020-11-09 at 16:55

   Praktiškai visas rajonas apimtas viruso šepeta ,Kikonis kraštieciai Alizava Subacius Šimonys ir t.t

 15. (78.63.160.76)

  2020-11-07 at 12:29

  jau 81 atvejis , kur info ?

  • Lengviau? (78.63.173.20)

   2020-11-07 at 18:58

   Jums lengviau?Visi galim susirgti.Atjautos ir supratimo palinkekime sau ir kitiems.

   • kažkas (82.145.220.162)

    2020-11-08 at 10:41

    Būtų lengviau, jei žinotume daugiau. Atjautos ir supratimo reikėtų valdininkams.

 16. (78.63.160.76)

  2020-11-06 at 11:01

  https://koronastop.lrv.lt/statistika-lietuvoje, kodėk žiniasklaida tyli ? rajone serga 69 asmenys , norėtųsi konkretumo – įmonės , organizacijos ir pan

 17. ,,,, (188.69.207.218)

  2020-11-06 at 09:20

  Labai gerai parase Zigmukas mintyse

  • Tikrai taip (78.58.211.63)

   2020-11-07 at 02:50

   Pritariu.

 18. Saulė (82.135.134.127)

  2020-11-05 at 12:33

  Parduodamas mūrinis namas Noriūnuose.

Komentarai

Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Reklama
Į viršų